Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

  • Roman Vlasák

Vloženo: 28. července v 11:09

Zobrazeno: 221×

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.):

 

- bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

Čl. I.                     

Důvod stanovení mimořádných opatření

 

Nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, kterým byla stanovena mimořádná opatření při epidemii pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav, bylo KHS vydáno v době, kdy na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav teprve zvolna dohasínalo ohnisko nákazy Covid-19 a sotva nastalý příznivý trend ve vývoji epidemiologické situace bylo ještě potřeba podpořit částečným zachováním (byť významně zmírněných) mimořádných opatření do doby, kdy bude s ohledem aktuální epidemiologickou situaci již zcela bezpečné veškerá přijatá opatření ukončit a provoz zařízení se zvýšeným rizikem rozvoje a případného dalšího šíření onemocnění Covid-19 mezi zvlášť ohrožené skupiny populace navrátit do běžného režimu.

                                                    

Jelikož riziko znovuvzplanutí epidemie bylo k dnešnímu dni v dané lokalitě již uspokojivě zažehnáno a za dané situace tudíž nehrozí, že by v nejbližší době mohlo dojít k nekontrolovatelnému šíření infekce Covid-19 v místní populaci, rozhodla KHS o ukončení všech mimořádných opatření stanovených nařízením č. 2/2020.

 

 

ČI. II

Účinnost

 

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 25. 7. 2020 (v 00:00 hod.).

 

 

ČI. III

Poučení

 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti Kutná Hora a Čáslav toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

 

 

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje

 

 

Přílohy